Kosenllu Seguransa Konkorda rejignasaun Taur Matan Ruak

Major Jeneral Taur Matan Ruak
LIU Husi reuniaun superior Konsellu Seguransa konkorda ho desizaun ne’ebé mak Komandante FALINTIL-Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL), Major Jeneral Taur Matan Ruak foti hodi rejigna aan husi nia kargu.
Hafoin enkontru, Primeiru Ministru Xanana Gusmão hateten, nia esplika kona-ba desizaun Konsellu Ministru ne’ebe mak konkorda mos ho desizaun ne’ebé mak Jeneral  Matan Ruak foti.
Lideransa sira ne’ebé mak tuur iha estrutura F-FDTL nia laran, barak mai husi jerasaun tuan nian, tanba ne’e labele hasai sira derrepente iha dalan klaran. Ne’e duni, bainhira sira hakarak sai husi instituisaun tenke konkorda.
“Sira mós kole ona. Ne’e mak fatór ida ne’ebé halo ami aseita rezignasaun. Ida ne’e bele fó daudauk tranzisaun ba jerasaun foun, ofisiais foun sira ne’ebé la mai husi 1975 karik,” dehan PM Xanana hafoin enkontru Konsellu Seguransa, Segunda (19/9).
Nia hatutan, iha fatin hot-hotu kuandu militar ida maka hakarak para ona tenke respeita, tanba kestaun militar ne’e diferente ho administrasaun sivil.
Ne’e duni, iha reuniaun ne’e hotu-hotu konsensu hodi simu karta rejignasaun husi Taur Matan Ruak. Tuir planu iha loron 6 Outubru sei halo seremonia ba rejignasaun Major Jeneral nian.
PM Xanana ne’ebé mos hanesan Ministru Defeza hateten, figura ne’ebé tuir planu atu pozisaun Major Jeneral Taur Matan Ruak maka, Brigadeiru Jeneral Lere Anan Timur.
Nia dehan, estrutura militar nian diferente ho adminsitrasaun publika nian. Tanba, iha sistema militar iha pozisaun estrutura ne’ebé tuir-tuir malu. Ne’e duni, bainhira iha ema ruma mak sai pozisaun, automatikamente iha ema mak troka nia fatin. Tanba ne’e, ema ne’ebé mak sei sai Komandante Jeral F-FDTL nian mak, Brigadeiru Jeneral Lere Anan Timur. (**)

No comments:

Post a Comment