Primeiru Ministru (PM) Xanana Gusmao inkontru ho Administrador Distritu 13 no Polisia Distritu atu implementa rejolusaun kona ba artimarsiais. Iha inkontru ne’e mos Primeiru Ministru Xanana Gusmao fahe figetis ba Administrador Distritu sira.

Iha oportunidade fahe Figetis ba Administrador Distritu, PM Xanana Gusmao dehan katak, objetivu fahe Figetis ne’e atu komunidade iha area rurais bele selebra tinan foun 2012.

“Imi (Administradior) sira ba fahe to’o sub Distritu sira, dala ruma ita halo festa, halo tarutu bara-barak ne’e iha de’it Dili, ne’e duni maka sub distritu sira hetan oituan Figetes, para povu mos kontenti oituan,” hakleken PM Xanana Gusmao.

Ba kestaun ne’e, Sekretariu Estadu Seguransa (SES) Francisco Guterres antes ne’e deklara katak, Estadu la tolera komunidade iha akpital Dili ne’ebe kontinua sunu paison no kria instabilidade iha komunidade nia leet.

“Ita nunka tolera buat sira ne’ebe tarutu no kestoens sira hanesan violensia ema nia direitu ne’e, ita nia estadu la tolera, ita hanesan sidadaun ita tenki kontribui hodi kria estabilidade no paz iha komunidade nia leet,” dehan SES Francisco.

Maske nune’e, Primeiru Ministru xanana Gusmao rasik kontra mensazen husi SES Francisco Guterres, tamba PM xanana rasik fahe Figetis ba Administrador Distritu sira no bainhira rona Figetis nia lian ne’ebe tarotu iha komunidade nia leet, komunidadi sira balun trauma no balun sai vitima ba hahalok PM xanana Gusmao ne’ebe fahe Fogetes ne’e.

Relasiona ho Fahe Figetis halo komunidade sai vitima ne’e, Parte husi MTCI mos rekoinese katak, ne’e programa husi Governu nian, orsamentu ba sosa Figetes ho montante U$230,000 (Duzentus Trinta Mil Dollar Amerikanu) ne’e hasai husi parte MTCI nian, hodi sosa Figetes no fahe ba distritu, sub distritu sira, hodi selebra loron bot Festa natal no Ano novu.

Fontes: TVTL

No comments:

Post a Comment