Kriasaun Lei Krime Ekonomiku

Tilman: Sei Kontrola Folin Sasan

Prezidente komisaun C Parlamentu Nasional Ne’ebé trata Asuntu Ekonomia, Finansas no Anti Korupsaun Manuel Tilman hatete kriasaun lei krime ekonomiku iha Timor Leste hodi kontrola ba ema ne’ebé halo espekulasaun ba folin sasan. “Horiseik kriminaliza faktu rua ida maka naran embarkamentu, ida maka spekulasaun ne’ebé governu liu husi Ministeriu Turizmu Komersiu no Industria liu liu iha ida departamentu ida fiskalizasaun ekonomika sira ne maka sei hahú, depois ita nia polisia rasik sei hari’i polisia judisiariu liga ho polisia ekonomika no ita nia alfandega rasik maka sei sosializa uluk lei ne’e tamba lei ne’e balun destruidu hela no povu tenke hatene, Polisia, alfandega hodi kontrola folin sasan ne’ebé emprezariu sira hala’o espekulasaun ba folin sasan hodi multa to’o rihun rua nulu, sasan tomak hela hotu ba estadu,”dehan Tilman ba Jornalista iha PN kurta ne’e (13/04).

Nia hatutan Hein katak estabelesemntu lei krime ekonomiku ne’e sei kontrola hotu folin sasan ne’ebé hetan espekulasaun husi emprezariu sira. Tilman afirma “ami ohin ka aban haruka ba PR Jose Ramos Horta hein katak lei ne’e publika ona Jornal Republika tama kedas ona ba ezekusaun”. Iha fatin hanesan deputadu Natalino dos Santos husi bankada CNRT hateten Lei Krime ekonomiku ne’ebé horiseik PN aprova ona ida ne’e bele fo solusaun para oinsa atu bele hatun problema ne’ebé durante ne’e povu hare tamba ita ne’e estadu direitu demokratiku hotu-hotu tenke tuir lei.

“Oinsa atu implementa lei ne’e depois PR promulga, governu maka tenke implementa lei ne’e, husu sidadaun sira hotu atu bele kumpri lei ne’e , agora karik depis lei ne’e em vigor ba ita nia maluk emprezariu sira ka loza nain sira ka ema sira fa’an sasan ne’e maka nafatin halo povu sira hakilar nafatin, hau sente katak ne’e intervesaun husi governu maka tenke hare karik se maka viola regras ne’ebé estabelese ona, nia tenke kompri asaun penal ne’ebé iha no bele halo multa,”dehan Nia.(TE)

Source: TIMOR EXPOSE

No comments:

Post a Comment