Labarik Tinan 7 Ho Moras “Tumor”, Familia Rezeita Opsaun Ministeriu Saude

Written by Jessy Vilanova
Wednesday, 28 July 2010
Image
Jekry Camilio Pereira, foto CJITL
CJITL flash,
Ho oin midar kahor ho triste labarik ho naran kompletu Jekry Camilio Pereira tinan 7 tur iha kadeira roda tanba hetan moras tumor iha kabun ne’ebe halo nia labele la’o ba mai hanesan labarik sira seluk.
Oan husi Domingos Soares no Carmelita Pereira ne’e hetan moras tumor wainhira sei ki’ik ne’ebe no koko kura ona ho aimoruk tradisional maibe to’o agora seidauk hetan rekoperasaun.

“Tumor ne’e mosu ami mos seidauk hatene, primeiru labarik ne’e dehan nia kabun moras no nia muta-muta, ami hanoin nia moras hanesan bain-bain”, katak Carmelita Pereira nudar nia inan iha Klinika Bairopite, Tersa, (27/07).

“Ami la hatene katak nia kona moras tumor, ami hanoin nia moras ne’e hanesan uluk no ami uza aimurok Timor mak kura deit maibe nia moras ne’e nafatin hela”.

Carmelita Pereira nudar inan ida ne’ebe hahoris nia,nia senti tristi tamba nia oan bele hetan moras hanesan ne’e no lori ba doutor sira koko maibe nunka hetan nia moras ne’e.

Inan ne’e mos dehan mediku sira iha Hospital Nasional Guidu Valadares ne’ebe opera ona dala ida ba nia oan ne’e mos to’o resiu tanba sira rasik dehan katak tauk atu halo operasaun ba moras tumor ne’e

“Ami lori nia ba nafatin iha HNGV sira koko nia no sira hasai resis sira dehan katak iha buat musan ida iha nia kabun no sira haruka nia baisa fila fali durante semana ida tan”, tenik nia.

“Sira opera duni no sira hare’e katak ida ne’e ami lepas tangan, ami labele opera tumor ne’e no sira suku fila fali nia kabun ne’ebe sira ko'a”.

Nia mos hateten nia oan agora bele mai baisa iha Klinika Bairopite tanba doutor Daniel Murphy mak hetan informasaun konaba labarik ne’e iha internet no telfone ba nia aman mak hodi lori mai baisa iha klinika ne’ebe refere.

Tuir nia nia inan katak durante baisa iha klinika Bairopite ne’e nia kondisaun labarik ne’e hahu normal ona.

Nia katak mos durante semana ida husi dirasaun Ministeriu Saude ba husu nia inan atu lori labarik ne’e ba Indonezia hodi hetan tratamentu maibe nia lakohi tanba mediku sira iha HNGV la tau atensaun wainhira nia oan baixa iha ne’eba.

“Husi Ministeriu Saude nian mai hodi dehan atu hodi hau nia oan ba tratamentu nia moras ne’e iha hospital Surabaya no ami lakohi tamba durante ne’e hau nia oan mai baixa iha HNGV sira la tau matan agora mak sira foin mai hare’e”, dehan nia. “Sei sira iha duni sentimentu ne’ebe iha durante hau nia oan baisa iha hospital nasional ne’e sira bele ajuda”. (Jesia/CJITL)

SOURCE: CJITL

No comments:

Post a Comment