Presidenciê da República

Dili, 5 Janeiru 2009Komunikadu ba ImprensaPrezidente Republika Elojia Vicente da Conceicao “Railos”
Prezidente Republika, Dr Jose Ramos-Horta elojia prizoneiro Vicente da Conceicao “Railos” ne’ebe hatudu ona ninia responsabilidade hodi simu desizaun tribunal nian hodi halo kapturasaun ba nia nudar konsekwensia ba ninia hahalok ne’ebe nia halo durante krizi 2006.


Xefe Estadu rasik iha loron 30 Dezembru 2009 hala’o vizita ba prizaun Becora hodi selebra loron Natal no tinan foun hamutuk ho prizoneiros sira iha prizaun ne’e. Iha oportunidade ida ne’e Prezidente Ramos-Horta ne’ebe akompanhadu husi Ministra Justisa, Dra Lucia Lobato, hala’o mos dialogu badak ho prizoneiros sira iha prizaun ne’ebe refere. Iha vizita ne’e, “Railos” entrega diretamente ninia karta ba Prezidente Republika hodi hato’o ninia prekupasoes ba Xefe Estadu.


Iha karta ne’e, “Railos” deklara katak ho laran luak, nia rasik simu duni sentensa ne’ebe nia hetan. “Kona-ba sentensa ne’ebe hau simu, hau sei la halai tamba ne’e kulpa hau nian,” hateten Railos iha ninia karta ne’e.


Iha parte seluk husi karta ne’e, Railos sublinha liu-tan katak nia parte prekupa ho kondisaun husi ninia familia no oan sira nian wainhira nia hela iha prizaun. Hatan ba kistaun ida ne’e, Prezidente Republika hateten katak nia sei hare meius ida hodi hatan ba Railos ninia prekupasoes ne’e tamba ida ne’e hanesan kauza sosial humanidade nian ida.


Maibe iha parte seluk, Prezidente Ramos-Horta mos sente triste ho eis Tenente Gastao Salsinha ninia deklarasaun iha vizita ne’e, ne’ebe hateten katak nia parte la satisfeitu ho prosesu tribunal kona-ba sira nia kazu ne’ebe durante ne’e tuir nia hanoin la’o ho neneik tebes. Salsinha mos salienta liu-tan katak lideres sira iha nasaun ne’e mos sai nudar autor ba krizi ne’ebe akontese iha 2006.


Hatan ba kistaun ida ne’e, Prezidente Republika hateten katak ema ida-ida tenke responzabiliza ba ninia hahalok no desizaun rasik no labele fo hikas todan ba ema seluk. “Lideransa sira bele iha responsabilidade moral no politika, sira mos bele ba tribunal hodi hato’o sira nia responsabilidade, maibe ema ne’ebe kaer kilat mos iha responsabilidade, neduni ita lalika soe hikas ita ida-idak nia responsabilidade ba ema seluk”.


“Salsinha tenke respeitu dezisaun tribunal nian, hanesan ezemplu ne’be “Railos” hatudu ona durante ne’e,” sublinha Xefe Estadu ba partisipantes sira.


Xefe Estadu mos rekonhese katak dala barak prosesu iha tribunal la’o ho neneik tebes, maibe ida ne’e akontese tamba sistema judisiariu iha nasaun ne’e sei foun, hodi nune’e Prezidente Republika husu atu parte hotu-hotu bele kompriende ba situasaun ida ne’e. Prezidente Republika mos hatutan katak nudar Xefe Estadu nia rasik labele interfere prosesu tribunal nian. ROHAN


No comments:

Post a Comment